Ubezpieczenie nurkowe DAN Pro – warunki polisy

Ubezpieczenie nurkowe DAN Pro

Ubezpieczenie DAN Pro to pakiet ubezpieczeń przeznaczony dla profesjonalistów nurkowych na każdym poziomie zaawansowania. Kierowane jest przede wszystkim do instruktorów nurkowania, przewodników nurkowych oraz osób wykonujących prace zarobkowe związane z nurkowaniem. 

Jest to polisa długoterminowa, zawierana na okres jednego roku. Na karcie ubezpieczenia znajduje się wyraźnie zaznaczona data ważności obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Czym jest ubezpieczenie DAN Pro

Polisa zapewnia ochronę osobie lub osobom ubezpieczonym, wyszczególnionym w polisie, w sytuacjach awaryjnych w nurkowaniu i w nagłych przypadkach niezwiązanych z nurkowaniem oraz pomoc podczas podróży za granicę, zwrot kosztów prawnych i kosztów odpowiedzialności ubezpieczonego wobec osób trzecich. Ta Polisa ubezpieczeniowa jest drugorzędną polisą, co oznacza, że obejmuje ryzyka, które nie są zazwyczaj objęte konwencjonalnymi polisami zdrowotnymi lub w podróży.

 

Ubezpieczenie nurkowe DAN Sport

 

3 zakresy ochrony polisy DAN Pro

Dla profesjonalistów nurkowych ubezpieczyciel przygotował trzy warianty do wyboru: 

 • DAN Pro Bronze – 149€ 

Podstawowa ochrona obejmująca podstawowe i najważniejsze usługi. Obejmuje każdy rodzaj nurkowania bez limitów głębokości, w tym techniczne.

 • DAN Pro Silver – 182€

Najpopularniejszy i najczęściej rekomendowany plan ubezpieczeniowy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym techniczne. Najlepsza jakość w stosunku do ceny, przy zachowaniu braku limitu głębokości.

 • DAN Pro Gold – 265 €

Zaprojektowany dla najbardziej wymagających instruktorów nurkowania. Wyższe limity odszkodowań niż w przypadku planu DAN Bronze i DAN Silver. Obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym techniczne. Bez limitów głębokości.

Zakres ochrony każdego z poszczególnych wariantów znajdziesz na końcu artykułu (stan na dzień 02.12.2019). 

 

Który program ubezpieczenia DAN wybrać?

Jako aktywnie działający instruktorzy nurkowania wybieramy co roku plan DAN Pro Silver. W naszej ocenie to najbardziej zoptymalizowany plan przy zachowaniu umiarkowanej ceny. Dzienna stawka tak wszechstronnego ubezpieczenia to zaledwie około 0,50€.

Aby Dokonać zakupu polisy wystarczy kliknąć link: ZAKUP POLISY DAN PRO

Zakupu Dokonujesz bezpośrednio na stronie Divers Alert Network.

 

ZAKUP POLISY DAN PRO

 

Czy polisa DAN działa również w Polsce?

Zdecydowanie warto również posiadać ubezpieczenie DAN podczas nurkowań w Polsce. Na poniższym zrzucie możesz zobaczyć, korzystając z polisy DAN poszkodowany nurek otrzymał zwrot poniesionych kosztów podczas leczenia w komorze hiperbarycznej w Gdyni. Do tych kosztów zaliczono:

 • wszystkie dojazdy i przejazdy zarówno nurka jak i osoby towarzyszącej (kierowca) 
 • zakwaterowanie w hotelu w pobliżu ośrodka medycyny hiperbarycznej
 • 3 dniowa dieta na pokrycie innych wydatków

Incydent dekompresyjny wydarzył się na małej głębokości (30m) czyli w zakresie nurkowań rekreacyjnych. W przypadku braku ubezpieczenia DAN, nurek musiałby wszystkie te koszty pokryć z własnej kieszeni.

 

Wypłata odszkodowania z polisy DAN Silver

Objaśnienie regulaminu polisy ubezpieczeniowej DAN

Pod tym linkiem znajdziesz regulamin polisy ubezpieczeniowej DAN Pro na dzień 10.12.2019: Regulamin

Poniższy komentarz i objaśnienia do regulaminu ubezpieczenia nurkowego DAN został sporządzony na podstawie dokumentu dostarczonego przez DAN: IPID Pro

Co pokrywa polisa ubezpieczeniowa DAN Pro?

Poniżej możesz zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat swojej polisy ubezpieczeniowej DAN Pro

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem

 • Leczenie w sytuacji awaryjnej na całym świecie
 • Ewakuacja medyczna
 • Repatriacja nurka w trakcie leczenia/zmarłego nurka
 • Specjalistyczne leczenie do 30 dni po wypadku
 • Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka, w tym podczas nurkowania w jaskini
 • Koszty protezy niezbędnej po wypadku objętym ochroną ubezpieczeniową
 • Dzienna dieta podczas pobytu w szpitalu
 • Odszkodowanie w przypadku śmierci
 • Odszkodowanie w przypadku trwałego, całkowitego inwalidztwa
 • Koszty tłumacza, jeżeli jest potrzebny w sytuacji awaryjnej

Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania

 • Ewakuacja medyczna w sytuacji awaryjnej
 • Koszty wstępnego badania lekarskiego z/bez hospitalizacji
 • Koszty leczenia pacjenta w szpitalu
 • Koszty leczenia pacjenta, który nie musiał być przyjęty do szpitala
 • Repatriacja zmarłego
 • Repatriacja medyczna

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem i Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania

 • Bilet w obie strony na podróż dla jednej osoby, aby mogła dojechać do ubezpieczonego w razie jego hospitalizacji
 • Powrót dzieci poniżej 18 roku życia oraz opieka podczas podróży
 • Dodatkowe koszty powrotu ubezpieczonego i/lub towarzysza podróży

Sekcja 3: Koszty prawne

 • Pomoc prawna i zwrot kosztów prawnych, w tym kosztów raportów technicznych dotyczących procedur kryminalnych i cywilnych wynikających z przeprowadzania przez ciebie aktywności nurkowych.

Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich

 • Pokrywa sumy, które jesteś prawnie zobowiązany zapłacić osobom trzecim, jeśli doznały one urazu lub szkody majątkowej w wyniku przeprowadzania przez ciebie aktywności nurkowych.

 

 

Przeszkolony nurek ratownik DAN

 

Czego nie pokrywa polisa?

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem

 • Nurkowanie komercyjne, profesjonalne łowienie ryb
 • Jakiekolwiek zawody, chyba że zostaną zatwierdzone przez IDA
 • Nurkowania, które wykraczają poza definicję nurkowania rekreacyjnego i profesjonalnego
 • Wykorzystanie pojazdów podwodnych, za wyjątkiem podwodnych skuterów do użytku osobistego
 • Ciąża i jej następstwa
 • Schorzenia występujące wcześniej

Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania

 • Wypadki na motocyklu lub quadzie
 • Podróże samolotem za wyjątkiem podróży na pokładzie samolotów linii komercyjnej
 • Leczenie dentystyczne, za wyjątkiem natychmiastowej pomocy w razie bólu
 • Ciąża i jej następstwa
 • Schorzenia występujące wcześniej

Sekcja 3: Koszty prawne

 • Wniosek o odszkodowanie wniesiony po upływie więcej niż 180 dni od daty zdarzenia podlegającemu ochronie ubezpieczeniowej
 • Koszty poniesione przed otrzymaniem pisemnej akceptacji ubezpieczyciela
 • Mandaty, grzywny lub żądanie wypłaty odszkodowania wniesione przeciwko ubezpieczonemu
 • Roszczenia wynikające z nieuczciwości lub agresywnego zachowania ubezpieczonego
 • Wniosek o kontrolę sądową

Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich

 • Nabijanie butli, wypożyczanie sprzętu nurkowego
 • Mienie, które jest własnością ubezpieczonego lub jest pod jego opieką, nadzorem lub kontrolą
 • Mandaty, grzywny lub odszkodowania za straty moralne

 

Czy są jakieś ograniczenia polisy
ubezpieczeniowej?

 • Jakakolwiek osoba w wieku 75 lat lub więcej
 • Jakakolwiek osoba, która jest mieszkańcem obszaru znajdującego się poza terytorium DAN Europe
 • Uszkodzenie ciała, koszty odpowiedzialności lub inne koszty, które wynikają z dokonania przestępstwa przez ubezpieczonego
 • Wnioski o odszkodowanie wynikające z niezgłoszenia przez ubezpieczonego istotnych faktów.
 • Samookaleczenie, nadużywanie alkoholu lub narkotyków
 • Choroby nowotworowe, układu krążenia, naczyń mózgowych, nerek, układu oddechowego, psychiatryczne i psychiczne oraz przepukliny
 • Rozpoznanie nieuleczalnej choroby
 • HIV lub choroby związane z HIV, AIDS i choroby przenoszone drogą płciową
 • Samobójstwo lub próba samobójstwa
 • Rażące zaniedbanie
 • Urazy ciała, koszty wynikające z odpowiedzialności za rozruchy cywilne lub akty terroryzmu

 

Gdzie działa ubezpieczenie?

Ta polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową:

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem: podróże poza kraj zamieszkania

Sekcja 3: Koszty prawne: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie oprócz roszczeń wysuniętych lub ustanowionych w ramach jurysdykcji USA lub Kanady

 

Formularz zgłoszenia wypadku DAN

 

Jakie są moje obowiązki?

• Przedstawić ubezpieczycielowi wszystkie istotne fakty, czyli takie, które mogą wpłynąć na ochronę ubezpieczeniową

• W razie wysunięcia roszczenia (poza tymi, które zostały opisane w Sekcji 3: Wydatki prawne), zgłoś roszczenie w ciągu 14 dni od daty zdarzenia lub 14 dni od momentu powrotu z podróży, jeżeli zdarzenie miało miejsce w podróży.
• W razie wysunięcia roszczenia podlegającego pod Sekcję 3: Wydatki prawne, zgłoś roszczenie w przeciągu 180 dni od momentu, w którym dowiedziałeś się o zdarzeniu objętym Polisą.
• Przy wnoszeniu wniosku należy podać wszystkie informacje i zapewnić jakąkolwiek pomoc, jakiej może wymagać ubezpieczyciel
• Należy przestrzegać wszystkich terminów ustalonych przez ubezpieczyciela lub jakikolwiek sąd lub prawnie upoważniony organ
• Należy zastosować wszystkie racjonalne środki ostrożności, aby zapobiec jakiejkolwiek sytuacji, która mogłaby być podstawą do wniesienia wniosku o odszkodowanie
• Nie należy brać udziału w aktywnościach nurkowych lub podróży wbrew poradzie lekarskiej

 

Zakres ochrony poszczególnych wariantów ubezpieczenia DAN Pro

Wypadki nurkowe:
Zakres ochronySport BronzeSport SilverSport Gold
Okres ochrony365 dni365 dni365 dni
Konsultacje specjalisty medycyny hiperbarycznej 24/7Wliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę
Ewakuacja medyczna w razie wypadku (w tym podejrzenie przypadku DCI)Koszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na świecie, w tym w kraju zamieszkania. Terapia hiperbaryczna i hospitalizacja (nawet w przypadku podejrzenia DCI)Koszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Repatriacja wracającego do zdrowia nurkaKoszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie stresu pourazowego, do 30 dni od daty wypadku€15.000,00Koszt całkowityKoszt całkowity
Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas leczenia€ 50.00€ 100.00
Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub ratownika€ 1,000.00€ 2,500.00€ 5,000.00
Koszty dodatkowego hotelu i podróży w wynikające z wypadku nurkowegodo € 2,500.00
(tylko dla nurka)
do € 5,000.00
(tylko dla nurka)
do € 10,000.00
(nurek i partner)
Całkowite kalectwo€ 50,000.00€ 100,000.00€ 200,000.00
Proteza potrzebna skutek ubezpieczonego urazu€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00
Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo. W tym nurkowanie jaskiniowe€ 5,000.00€ 10,000.00€ 15,000.00
Śmierć€ 6,000.00€ 6,000.00€ 25,000.00
(nurkowanie techniczne € 6,000.00)
Sprowadzenie zwłokKoszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Osobista odpowiedzialność prawna, w tym obrona prawna1.500.000,00€1.500.000,00€3.500.000,00
Koszty prawne związane z wypadkiem nurkowym€10.000,00€50.000,00€100.000,00
Koszty tłumaczenia€ 500.00€ 1.000.00€ 10,000.00
Nurkowanie technicznewliczone w cenęwliczone w cenęwliczone w cenę

 

Wypadki nie związane z nurkowaniem i wsparcie w podróży:
Zakres ochronySport BronzeSport SilverSport Gold
Maksymalna ilość dni w podróży objęta ubezpieczeniem60 dni na jedną podróż, 120 dni podróży w roku90 dni na jedną podróż, 120 dni podróży w rokuBez ograniczeń
Ewakuacja medyczna (również w kraju zamieszkania w przypadku niedostępności publicznych służb ratowniczych)Koszt całkowity w sytuacji zagrożenia życia/utraty kończynyKoszt całkowityKoszt całkowity
Koszty medyczne i hospitalizacji niespodziewanej choroby lub urazu niezwiązanego z nurkowaniem, odniesione za granicą:
Ogólnoświatowa informacja medycznaWliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę
Stały kontakt specjalistyczny z lokalnym personelem medycznymWliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę
Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez hospitalizacjiKoszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Wydatki medyczne na opiekę szpitalną, niezależnie od czasu trwania€10.000,00€15.000,00€ 20,000.00
Koszty medyczne opieki ambulatoryjnej€1.500,00€3.000,00
Repatriacja medycznaKoszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Sprowadzenie zwłokKoszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Wysłanie niezbędnych lekarstw i okularówTylko wsparcie. Nie uwzględnia kosztów dostawyWsparcie i dostawaWsparcie i dostawa
Zaliczka gotówką na poczet nie podlegających odszkodowaniu wydatków medycznych€1.500,00€3.000,00€6.000,00
Bezpłatna ochrona w razie wypadku nurkowego dla twoich studentów
Ilość studentów objęta ochroną154070
Urazy nurkowe podczas szkolenia nurkowego€15.000,00€15.000,00€15.000,00
Wsparcie w podróży zagranicznej
Bilet powrotny dla jednej osoby jadącej do członka DAN w razie jego hospitalizacji €1.500,00€ 2,500.00Koszt całkowity
Powrót dzieci nieletnich pod eskortą€1.500,00€ 5,000.00Koszt całkowity
Dodatkowe koszty powrotu towarzysza podróży€1.000,00€ 2,000.00Koszt całkowity
Dodatkowe koszty opieki nad zwierzętami€250,00€500,00
Transport pojazdu do miejsca zamieszkania lub zwrot do firmy wynajmującej€1.000,00€3.000,00

 

Kto jest ubezpieczeającym z ramienia DAN

Firmą odpowiedzialną za ubezpieczenie nurkowe jest IDA Insurance Ltd. IDA Insurance Limited jest firmą zarejestrowaną na Malcie i ma pozwolenie od Urzędu Nadzoru Finansowego na Malcie (Malta Financial Services Authority) na prowadzenie generalnej działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej z 1999 roku. International Diving Assurance (IDA) Ltd jest spółką zależną DAN Europe Group.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.daneurope.org. Przed zawarciem polisy zapoznaj się dokładnie z jej warunkami. 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt