Ubezpieczenie nurkowe DAN Sport – warunki polisy

Ubezpieczenie nurkowe DAN Sport

Ubezpieczenie DAN Sport to pakiet ubezpieczeń przeznaczony dla nurków na każdym poziomie zaawansowania z wyłączeniem profesjonalistów nurkowych (osób, dla których nurkowanie jest pracą). Więcej na temat ubezpieczenia dla profesjonalisty przeczytaj tutaj: DAN Pro.

Jest to polisa długoterminowa, zawierana na okres jednego roku. Na karcie ubezpieczenia znajduje się wyraźnie zaznaczona data ważności obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Czym jest ubezpieczenie DAN Sport

Polisa zapewnia ochronę osobie lub osobom ubezpieczonym, wyszczególnionym w polisie, w sytuacjach awaryjnych w nurkowaniu i w nagłych przypadkach niezwiązanych z nurkowaniem oraz pomoc podczas podróży za granicę, zwrot kosztów prawnych i kosztów odpowiedzialności ubezpieczonego wobec osób trzecich. Ta polisa ubezpieczeniowa jest drugorzędną polisą, co oznacza, że obejmuje ryzyka, które nie są zazwyczaj objęte konwencjonalnymi polisami zdrowotnymi lub w podróży.

 

Ubezpieczenie nurkowe DAN Sport

 

3 zakresy ochrony polisy DAN Sport

Dla nurków ubezpieczyciel przygotował trzy warianty do wyboru: 

 • DAN Sport Bronze – 59€ 

Odpowiedni dla wszystkich nurków, którzy mniej podróżują i potrzebują dobrego ubezpieczenia na podstawowym poziomie. Dotyczy nurkowania rekreacyjnego (powietrze, Nitrox) z limitem głębokości (max 40m) i z wyłączeniem nurkowania technicznego.

 • DAN Sport Silver – 86€

Najpopularniejszy plan ubezpieczeniowy. Rekomendowany wszystkim nurkom rekreacyjnym. Obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym techniczne. Bez limitów głębokości.

 • DAN Sport Gold – 196€

Zaprojektowany dla najbardziej wymagających nurków. Wyższe limity odszkodowań. Obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym techniczne. Bez limitów głębokości.

Zakres ochrony każdego z poszczególnych wariantów znajdziesz na końcu artykułu (stan na dzień 02.12.2019). 

 

Który program ubezpieczenia DAN wybrać?

Osobiście polecamy program DAN Sport Silver. Wysokości zabezpieczenia są odpowiednie, nie posiada on również wielu limitów jakie ma niższy pakiet (Dan Sport Bronze), a różnica w cenie jest niewielka.

Aby Dokonać zakupu polisy wystarczy kliknąć link: ZAKUP POLISY DAN SPORT

Zakupu Dokonujesz bezpośrednio na stronie Divers Alert Network.

 

ZAKUP POLISY DAN SPORT

 

Czy polisa DAN działa również w Polsce?

Jak najbardziej. Poniżej możesz zobaczyć przykład wypłaty odszkodowania, w związku z niewielkim incydentem dekompresyjnym. Polisa DAN pokryła wszystkie poniesione koszty z tytułu dojazdu do komory hiperbarycznej w Gdyni oraz koszty zakwaterowania w hotelu. Dodatkowo wypłacono tzw. dietę za każdy dzień leczenia. 

 

Wypłata odszkodowania z polisy DAN Silver

Objaśnienie regulaminu polisy ubezpieczeniowej DAN

Pod tym linkiem znajdziesz regulamin polisy ubezpieczeniowej DAN Sport na dzień 10.12.2019: Regulamin

Poniższy komentarz i objaśnienia do regulaminu ubezpieczenia nurkowego DAN został sporządzony na podstawie dokumentu dostarczonego przez DAN: IPID Sport

Co pokrywa polisa ubezpieczeniowa DAN Sport?

Poniżej możesz zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat swojej polisy ubezpieczeniowej DAN

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem

 • Leczenie w sytuacji awaryjnej na całym świecie
 • Ewakuacja medyczna
 • Repatriacja nurka w trakcie leczenia/zmarłego nurka
 • Specjalistyczne leczenie do 30 dni po wypadku
 • Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka, w tym podczas nurkowania w jaskini
 • Koszty protezy niezbędnej po wypadku objętym ochroną ubezpieczeniową
 • Dzienna dieta podczas pobytu w szpitalu
 • Odszkodowanie w przypadku śmierci
 • Odszkodowanie w przypadku trwałego, całkowitego inwalidztwa
 • Koszty tłumacza, jeżeli jest potrzebny w sytuacji awaryjnej

Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania

 • Ewakuacja medyczna w sytuacji awaryjnej
 • Koszty wstępnego badania lekarskiego z/bez hospitalizacji
 • Koszty leczenia pacjenta w szpitalu
 • Koszty leczenia pacjenta, który nie musiał być przyjęty do szpitala
 • Repatriacja zmarłego
 • Repatriacja medyczna

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem i Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania

 • Bilet w obie strony na podróż dla jednej osoby, aby mogła dojechać do ubezpieczonego w razie jego hospitalizacji
 • Powrót dzieci poniżej 18 roku życia oraz opieka podczas podróży
 • Dodatkowe koszty powrotu ubezpieczonego i/lub towarzysza podróży

Sekcja 3: Koszty prawne

 • Pomoc prawna i zwrot kosztów prawnych, w tym kosztów raportów technicznych dotyczących procedur kryminalnych i cywilnych wynikających z przeprowadzania przez ciebie aktywności nurkowych

Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich

 • Pokrywa sumy, które jesteś prawnie zobowiązany zapłacić osobom trzecim, jeśli doznały one urazu lub szkody majątkowej w wyniku przeprowadzania przez ciebie aktywności nurkowych

 

Przeszkolony nurek ratownik DAN

 

Czego nie pokrywa polisa?

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem

 • Nurkowanie komercyjne, profesjonalne łowienie ryb
 • Jakiekolwiek zawody, chyba że zostaną zatwierdzone przez IDA
 • Nurkowania, które wykraczają poza definicję nurkowania rekreacyjnego i profesjonalnego
 • Wykorzystanie pojazdów podwodnych, za wyjątkiem podwodnych skuterów do użytku osobistego
 • Ciąża i jej następstwa
 • Schorzenia występujące wcześniej

Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania

 • Wypadki na motocyklu lub quadzie
 • Podróże samolotem za wyjątkiem podróży na pokładzie samolotów linii komercyjnej
 • Leczenie dentystyczne, za wyjątkiem natychmiastowej pomocy w razie bólu
 • Ciąża i jej następstwa
 • Schorzenia występujące wcześniej

Sekcja 3: Koszty prawne

 • Wniosek o odszkodowanie wniesiony po upływie więcej niż 180 dni od daty zdarzenia podlegającemu ochronie ubezpieczeniowej
 • Koszty poniesione przed otrzymaniem pisemnej akceptacji ubezpieczyciela
 • Mandaty, grzywny lub żądanie wypłaty odszkodowania wniesione przeciwko ubezpieczonemu
 • Roszczenia wynikające z nieuczciwości lub agresywnego zachowania ubezpieczonego
 • Wniosek o kontrolę sądową
 • Zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania nurkowania przez profesjonalistę nurkowego

Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich

 • Nabijanie butli, wypożyczanie sprzętu nurkowego
 • Mienie, które jest własnością ubezpieczonego lub jest pod jego opieką, nadzorem lub kontrolą
 • Mandaty, grzywny lub odszkodowania za straty moralne
 • Zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania nurkowania przez profesjonalistę nurkowego

 

Czy są jakieś ograniczenia polisy
ubezpieczeniowej?

 • Jakakolwiek osoba w wieku 75 lat lub więcej
 • Jakakolwiek osoba, która jest mieszkańcem obszaru znajdującego się poza terytorium DAN Europe
 • Uszkodzenie ciała, koszty odpowiedzialności lub inne koszty, które wynikają z dokonania przestępstwa przez ubezpieczonego
 • Wnioski o odszkodowanie wynikające z niezgłoszenia przez ubezpieczonego istotnych faktów.
 • Samookaleczenie, nadużywanie alkoholu lub narkotyków
 • Choroby nowotworowe, układu krążenia, naczyń mózgowych, nerek, układu oddechowego, psychiatryczne i psychiczne oraz przepukliny
 • Rozpoznanie nieuleczalnej choroby
 • HIV lub choroby związane z HIV, AIDS i choroby przenoszone drogą płciową
 • Samobójstwo lub próba samobójstwa
 • Rażące zaniedbanie
 • Urazy ciała, koszty wynikające z odpowiedzialności za rozruchy cywilne lub akty terroryzmu

 

Gdzie działa ubezpieczenie?

Ta polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową:

Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem: podróże poza kraj zamieszkania

Sekcja 3: Koszty prawne: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie oprócz roszczeń wysuniętych lub ustanowionych w ramach jurysdykcji USA lub Kanady

 

Formularz zgłoszenia wypadku DAN

 

Jakie są moje obowiązki?

• Przedstawić ubezpieczycielowi wszystkie istotne fakty, czyli takie, które mogą wpłynąć na ochronę ubezpieczeniową

• W razie wysunięcia roszczenia (poza tymi, które zostały opisane w Sekcji 3: Wydatki prawne), zgłoś roszczenie w ciągu 14 dni od daty zdarzenia lub 14 dni od momentu powrotu z podróży, jeżeli zdarzenie miało miejsce w podróży.
• W razie wysunięcia roszczenia podlegającego pod Sekcję 3: Wydatki prawne, zgłoś roszczenie w przeciągu 180 dni od momentu, w którym dowiedziałeś się o zdarzeniu objętym Polisą.
• Przy wnoszeniu wniosku należy podać wszystkie informacje i zapewnić jakąkolwiek pomoc, jakiej może wymagać ubezpieczyciel
• Należy przestrzegać wszystkich terminów ustalonych przez ubezpieczyciela lub jakikolwiek sąd lub prawnie upoważniony organ
• Należy zastosować wszystkie racjonalne środki ostrożności, aby zapobiec jakiejkolwiek sytuacji, która mogłaby być podstawą do wniesienia wniosku o odszkodowanie
• Nie należy brać udziału w aktywnościach nurkowych lub podróży wbrew poradzie lekarskiej

 

Zakres ochrony poszczególnych wariantów ubezpieczenia DAN Sport

Wypadki nurkowe:
Zakres ochronySport BronzeSport SilverSport Gold
Okres ochrony365 dni365 dni365 dni
Konsultacje specjalisty medycyny hiperbarycznej 24/7Wliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę
Ewakuacja medyczna w razie wypadku (w tym podejrzenie przypadku DCI)Koszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na świecie, w tym w kraju zamieszkania. Terapia hiperbaryczna i hospitalizacja (nawet w przypadku podejrzenia DCI)€ 50,000.00Koszt całkowityKoszt całkowity
Repatriacja wracającego do zdrowia nurkaKoszt całkowityKoszt całkowity
Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie stresu pourazowego, do 30 dni od daty wypadkuKoszt całkowityKoszt całkowity
Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas leczenia€ 50.00€ 100.00
Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub ratownika€ 1,500.00€ 3,000.00
Koszty dodatkowego hotelu i podróży w wynikające z wypadku nurkowegodo € 5,000.00
(tylko dla nurka)
do € 10,000.00
(nurek i partner)
Całkowite kalectwo€ 50,000.00€ 100,000.00
Proteza potrzebna skutek ubezpieczonego urazu€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00
Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo. W tym nurkowanie jaskiniowe€ 2,500.00€ 10,000.00€ 15,000.00
Śmierć€ 6,000.00€ 12,000.00
(nurkowanie techniczne € 6,000.00)
Sprowadzenie zwłokKoszt całkowityKoszt całkowityKoszt całkowity
Osobista odpowiedzialność prawna, w tym obrona prawna€ 7,000.00€ 25,000.00€ 100,000.00
Koszty prawne związane z wypadkiem nurkowym€ 5,000.00€ 10,000.00
Koszty tłumaczenia€ 500.00€ 1,000.00
Nurkowanie technicznewliczone w cenęwliczone w cenę
Maksymalna głębokość40 mBez limitu
(konieczna konsultacja poniżej 130 m)
Bez limitu
(konieczna konsultacja poniżej 130 m)

 

Wypadki nie związane z nurkowanie i wsparcie w podróży:
Zakres ochronySport BronzeSport SilverSport Gold
Maksymalna ilość dni w podróży objęta ubezpieczeniem60 dni90 dni120 dni
Ewakuacja medyczna (również w kraju zamieszkania w przypadku niedostępności publicznych służb ratowniczych)Koszt całkowity w sytuacji zagrożenia życia/utraty kończynyKoszt całkowityKoszt całkowity
Koszty medyczne i hospitalizacji niespodziewanej choroby lub urazu niezwiązanego z nurkowaniem, odniesione za granicą:
Ogólnoświatowa informacja medycznaWliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę
Stały kontakt specjalistyczny z lokalnym personelem medycznymWliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę
Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez hospitalizacjiKoszt całkowityKoszt całkowity
Wydatki medyczne na opiekę szpitalną, niezależnie od czasu trwania€ 15,000.00€ 20,000.00
Koszty medyczne opieki ambulatoryjnej€ 500.00€ 1,500.00
Repatriacja medyczna€ 50,000.00Koszt całkowityKoszt całkowity
Sprowadzenie zwłokKoszt całkowityKoszt całkowity
Wsparcie w podróży zagranicznej
Bilet powrotny dla jednej osoby jadącej do członka DAN w razie jego hospitalizacji € 2,500.00Koszt całkowity
Powrót dzieci nieletnich pod eskortą€ 5,000.00Koszt całkowity
Dodatkowe koszty powrotu towarzysza podróży€ 2,000.00Koszt całkowity
Tłumaczenie dokumentówWliczone w cenęWliczone w cenęWliczone w cenę

 

Kto jest ubezpieczającym z ramienia DAN

Firmą odpowiedzialną za ubezpieczenie nurkowe jest IDA Insurance Ltd. IDA Insurance Limited jest firmą zarejestrowaną na Malcie i ma pozwolenie od Urzędu Nadzoru Finansowego na Malcie (Malta Financial Services Authority) na prowadzenie generalnej działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej z 1999 roku. International Diving Assurance (IDA) Ltd jest spółką zależną DAN Europe Group.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.daneurope.org. Przed zawarciem polisy zapoznaj się dokładnie z jej warunkami. 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt